ประกาศ
  • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 ชื่อโครงการย่อย โครงการเพชรจุฬาภรณ์
  • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารังสีเทคนิค) รอบที่ 1 ชื่อโครงการย่อย โครงการเพชรจุฬาภรณ์
  • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) รอบที่ 1 ชื่อโครงการย่อย โครงการเพชรจุฬาภรณ์ สามารถสมัครได้ที่ https://hdsadmission.info

เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)

หรือ
ลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีข้อมูล