ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระบบรับสมัครออนไลน์

Chulabhorn Royal Academy Admission System
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

Don’t have an Account yet?

     ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

ประกาศ

Announcement

 • ขั้นตอนการเข้าระบบสมัครเข้าศึกษา Click !!

 • สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

  Already have an account

  มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ

  - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 02-576 6600 ต่อ 4451 , 4159, 4293, 4514 , 4595 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) โทร. 02 576 6600 ต่อ 4515  หรือ  E-mail [email protected]

       ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น